Menu

Egzekucja do nieruchomości we wspólności ustawowej

- egzekucja z nieruchomości

W przypadku nieruchomości, której dłużnik jest współwłaścicielem należy rozróżnić dwa zasadnicze stany prawne. Jedne z nich to taki, w którym dłużnik posiada określony udział (najczęściej połowę) w nieruchomości a właścicielem drugiej połowy udziału jest na przykład współmałżonek dłużnika. W takim przypadku możliwe jest skierowanie egzekucji do udziału dłużnika w nieruchomości.

W praktyce najczęściej trudno jest znaleźć nabywcę na udział w nieruchomości ale to osobny temat (można, po nabyciu udziału, sądownie znosić współwłasność, aby zostać spłaconym przez osobę posiadającą drugą połowę udziałów lub dążyć do spłacenia tej osoby i stać się właścicielem całej nieruchomości). Takie postępowanie nie jest jednak możliwe w sytuacji, gdzie dłużnik jest współwłaścicielem mieszkania, domu na zasadzie wspólności ustawowej ze współmałżonkiem. W takim wypadku mamy do czynienia ze wspólnością bezudziałową w której nie można wyodrębnić ułamkowych udziałów należących do któregoś ze współmałżonków. (Podobnie jest w przypadku spółki cywilnej gdzie również majątek jednego ze wspólników spółki nie jest wyodrębniony w formie części udziału).

W przypadku nieruchomości należącej do majątku wspólnego małżonków, aby móc wszcząć egzekucję do takiej nieruchomości, należałoby uzyskać klauzulę wykonalności przeciwko drugiemu współmałżonkowi. Ponoć nawet jakiś adwokat o tym nie wiedział albo udawał że nie wie http://komorniczo.slask.pl/egzekucje-do-umorzenia-adwokat-proponuje-egzekucje-ze-wspolwlasnosci/. Nawet jeżeli wierzyciel dysponuje tytułami wykonawczymi przeciwko obojgu małżonkom nie będzie mógł doprowadzić do licytacji takiej nieruchomości. Mówimy tu o sytuacji kiedy to wierzyciel posiada tytuł wykonawczy przeciwko jednemu współmałżonkowi np. z tytułu pożyczki a wierzytelność przeciwko drugiemu np. kupił na giełdzie wierzytelności albo np. gdy drugiemu współmałżonkowi również udzielił innej pożyczki i jako wierzyciel uzyskał tytuł wykonawczy. Jak bowiem wynika z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z majątku wspólnego wyłącznie wówczas, gdy małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przez drugiego małżonka. Jeśli zobowiązanie, jak np. kredyt, zostało zaciągnięte bez zgody małżonka – zaspokojenia można żądać wyłącznie z majątku osobistego, wynagrodzenia za pracę tegoż małżonka, dochodów z innej działalności zarobkowej a także z korzyści z jego praw (autorskich i pokrewnych). Tak więc w takim przypadku nie będzie można dochodzić zaspokojenia z majątku wspólnego lecz wyłącznie z majątków osobistych, chyba że zobowiązania były zaciągane za zgodą drugiego z małżonków. Podstawą prawną tych rozwiązań jest przepis art. 41 kro. Tylko więc uzyskanie klauzuli przeciwko współmałżonkowi, (na tym samym nakazie zapłaty, wyroku) daje możliwość prowadzenia egzekucji z nieruchomości w małżeńskiej wspólności ustawowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.